Közhasznúsági beszámoló

a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület
2007. évi szakmai tevékenységéről

 

Készült a 2000. évi C. törvény
és a
224/2000 (XII.19.) Korm. Rend. alapján


Az Egyesület közgyűlése elfogadta 2008. május 23.-án


A MEK Egyesületet a Fővárosi Bíróság a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 27. §-ában rögzítetteknek megfelelően 2000. augusztus 28-án jegyezte be. A MEK Egyesület közhasznúsági tevékenységét a Fővárosi Bíróság 9024. sz. nyilvántartási és Pk. 61.156/1999/4 ügyiratszám alapján látja el. A fellebbezési idő lejárta után a Bíróság a végzést 2000. szeptember 22-én jogerőre emelte. Ennek megfelelően az Egyesület beszámolási kötelezettségének teljesítése során a közhasznú szervezetekről szóló (módosított) 1997. évi CLVI. törvény, a számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény, valamint a számviteli beszámolással kapcsolatban a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000 (XII.19) Korm. sz. rendeletben foglaltak szerint kell eljárnia. A jelen közhasznúsági jelentés az említett jogszabályok előírásainak figyelembevételével készült.

 

A közhasznúsági jelentésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

  1. a számviteli beszámolót: ez a jelen beszámoló mellékletét képezi;

  2. a költségvetési támogatás felhasználását: az Egyesület közvetlen költségvetési támogatásban nem részesült, támogatást NCA pályázati támogatás formájában kapott, ennek felhasználását a számviteli beszámoló tartalmazza;

  3. a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást az Egyesület az Informatikai Szolgáltatók Tanácsától kapott támogatásból szerzett be hardware eszközöket, ezeket a MEK működtetésében használja fel;

  4. a cél szerinti juttatások kimutatását: az Egyesület cél szerinti juttatásokban nem részesült;

  5. a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét: juttatásokban az Egyesület csak NCA pályázati támogatás formájában részesült, ezekre fent kitértünk;

  6. a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét: ilyen juttatások nem voltak, az Egyesület tisztségviselői társadalmi munkában látják el feladatukat;

  7. a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.I. Szakmai beszámoló

Az Egyesület célja az Alapszabály szerint:

"Az Egyesület célja, hogy saját tevékenysége és tagjainak közreműködése révén elősegítse a magyar kultúra és tudomány területén keletkező elektronikus dokumentumok megőrzését, s az Interneten való nyilvános és ingyenes terjesztését a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) nevű szolgáltatás keretében."

A közhasznú szervezetekről szóló törvény 26. §. c) pontjában meghatározott közhasznú tevékenységek közül az Egyesület cél szerinti feladatkörébe tartozik:

 

Pályázatok, projektek

NCA pályázatok

Az Egyesület 2007. év során is nyert pályázati támogatást a Nemzeti Civil Alapprogramtól (NCA):

Az NCA Országos Hatókörű Civil Szervezetek Támogatásának Kollégiuma által kiírt pályázaton nyertünk az Egyesület működési költségeinek finanszírozására. Ebből fedeztük az Egyesület szabályszerű működéséhez feltétlenül szükséges tevékenységek költségeit: a könyvelés költségeit, bankköltségeket, postai költségeket stb. Ebből fizettük az SZJA 1%-os hirdetési költségeket, a rendezvényeink költségét, valamint terveztettünk tagkártyákat. Ezen kívül ebből fedeztük az egyesület adminisztratív ügyeinek, rendezvények szervezésének, pályázati ügyek intézésének stb. ügyeit. Ezt a munkát nagy gondossággal és ügyszeretettel az elmúlt év végéig Góczán Andrea végezte. Továbbá működési pályázatunkból fedeztük néhány irodaszer beszerzését, mivel ezek ellátását az OSZK egyre kevésbé biztosítja. A nyert támogatási összeget részben szépirodalmi szövegek javítására (korrektúra) fordítottuk.


ISZT támogatás

2007-ben is jelentős támogatást kaptunk az Internet Szolgáltatók Tanácsától (ISZT). A támogatásnak köszönhetően fontos kézikönyvek és régi sajtótermékek digitalizálását végeztük el. A Hungarológiai Alapkönyvtár anyagát tovább bővítettük. Digitalizáltunk Magyar nyelvemlékeket, valamint a Nyugat-évfordulóval kapcsolatosan több könyvet is. Tovább folytattuk a történeti magyar sajtó digitalizálását. A 2007. év végén befejeztük a Száz Szép Kép sorozatot, amely a magyar képzőművészet kiemelkedő alkotásait dolgozza fel. Tovább bővítettük az elsősorban vakok számára készülő hangoskönyvek állományát. Folytattuk egy digitális képgyűjtemény tervezését és építését. Továbbra is az ISZT támogatás teszi lehetővé az Egyesület számára a rendszeres webauditálást.

A támogatásból elkészült munkákat ez év tavaszán fejeztük be, a beszámolót ez év áprilisában tettük nyilvánossá az Egyesület honlapján. http://mek.oszk.hu/egyesulet/iszt-beszamolo2007.htmKulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása

Ebben az évben a MEK-ben tárolt könyvek száma túllépte az 5000-et. A szám figyelmet érdemel, mivel az évtizedek óta működő Gutenberg projekt dokumentumainak száma több, mint 25000, a Gutenberg projekt német változatában pedig több, mint 4000 könyv szerepel.


Dokumentumok konverziója (XML, LIT).

Tovább folytattuk egyesületi forrásokból a MEK dokumentumainak XML konverzióját. Elektronikus Periodika Archívumunk (EPA) továbbfejlesztése érdekében az egyesület támogatja az EPA-ban archivált elektronikus folyóiratok tartalomjegyzékeinek XML konverzióját is. A konverziós munka egyrészt biztosítja az archivált dokumentumok hosszú távú megőrzését, másrészt a dokumentumok egyéb, alkalmas formátumokba konvertálását. Ugyancsak folytattuk a Miskolci Egyetem által működtetett MATARKA (Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa) adatbázissal való együttműködést.

A miskolci kezdeményezésű szolgáltatással már évek óta együttműködünk, az EPA-ban archivált teljes szövegű folyóiratcikkek kapcsolódnak az adatbázis tartalomjegyzékeihez. Így archivált folyóirataink egy része szerző-cím szerint is visszakereshető, a MATARKA-ban pedig több mint 50.000 link található az EPA cikkeire. http://www.matarka.hu

A feldolgozott dokumentumok egy részét - XML-ből generálva - LIT formátumban is elkészítettük, a mobil eszközökön (PDA-kon) való felhasználás céljára.


Magyar Internet Archívum

Drótos László javaslatára már hosszabb ideje foglalkozunk a Magyar Internet Archívum (MIA) létrehozásának terveivel. Sajnálatos módon a 2007. évben erre a célra nem sikerült kormányzati támogatást elnyerni. A tervezési munkákat, a tapasztalatgyűjtést, a projekt terveinek ismertetését ennek ellenére folytatjuk-

Az amerikai The Internet Archive, a világ legnagyobb webarchiválással foglalkozó kezdeményezése egy akciót hirdetett (Around the World in 2 Billion Pages), amelyben a különböző országok javasolhattak fontos honlapjaikat archiválásra. A MEK által a Magyar Internet Archívum (MIA) létrehozására való felkészülés keretében összeállított listát kb. 300 fontos, magyar kulturális honlap adatait tartalmazó listát 2007. májusában felajánlottuk archiválásra az amerikai archívumnak. A lista összeállításának alapja a Webkat.hu adatbázis volt.Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;

A MEK tevékenységében a hátrányos helyzetű csoportok közül elsősorban a speciális igényt jelentő vak felhasználók számára végez fejlesztéseket, bővítéseket. A 2007. évben az ISZT már említett támogatásával bővítettük hangoskönyv-állományunkat. Sajnos, az Egyesület munkatársainak hibáján kívül a bővítést nem sikerült a kívánt ütemben végezni. Ugyancsak a vak felhasználók számára is hasznos fejlesztés a dokumentumok PDA-n is olvasható LIT formában való közzétételeA magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység

Folytatódott együttműködésünk az Erdélyi Múzeum Egyesülettel (Kolozsvár) a Fórum Kisebbségkutató Intézettel (Somorja, Szlovákia), valamint a vajdasági Forum kiadóval. A korábbi gyakorlatnak megfelelően továbbra is vettünk át tőlük dokumentumokat. A MEK határon túli tükörszerverei (http://www.mek.ro/, http://www.mek.sk/, http://mek.vmmi.org.yu/ technikai nehézségek miatt néhány hónapig nem működtek. A 2007. év végén sikerült oly módon ismét elindítani működésüket, hogy nem a MEK teljes anyagát, csak a helyben használt, kért anyagot tárolják az ottani szervereken. Sajnos, a 2006. évben nem sikerült az NCA-tól pályázati támogatást elnyernünk a határon túli együttműködésekre, ezért a "Digitális Kárpát-medence" című, a Kárpát-medence kulturális örökségének megjelenítését szolgáló konzorcium nem tudott számottevő eredményeket felmutatni.Infrastruktúra fejlesztések

Már a 2006. évi beszámolónkban is szerepelt, hogy a MEK állományának és felhasználásának jelentős növekedése, a MEK szerverek technikai elavultsága szükségessé tette a MEK számítástechnikai infrastruktúrájának továbbfejlesztését. Ennek pénzügyi fedezetét az Informatikai és Hírközlési Minisztériumtól, illetve annak jogutódjától kapott bevétel biztosította, amely a MEK honlapon 2006. nyarán közzétett, az eMagyarország és a Jövő Háza szolgáltatásokat népszerűsítő közlemények ellenértékeként folyt be az Egyesület számlájára 2007 januárjában. A bevételekből részben egy jelentős háttértároló berendezést vásároltunk, valamint két, a szolgáltató szervert kiváltó PC-t és szünetmentes tápegységet. A beszerzést még a 2006. évben indítottuk el, a berendezéseket 2007. szeptemberében állítottuk üzembeSzakmai, közéleti szerepvállalás

A MEK Egyesület 2007. 06. 11. véleményezte a Társadalmi Megújulás Operatív Program – “Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek 2007-2008 között” akciótervét a társadalmi egyeztetés keretében. A beküldött vélemény felkerült az Egyesület honlapjára. http://mek.oszk.hu/egyesulet/tamop.htm

2007. október 12-én tartotta újraalakuló ülését a Fővárosi Infopolitikai Testület civil oldala. Az Egyesület képviselője megjelent az ülésen és részt vett a vezetőségválasztásban.Díjak, kitüntetések

A Magyar Felső-, Középfokú Oktatási, Kutatási és Közgyűjteményi Számítógéphálózati Egyesület, rövid nevén: Hungarnet Egyesület közgyűlése fennállásának 15. évfordulója alkalmából alapította meg a Hungarnet-díjat, amelyet évente egyszer adományoznak az informatika területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó személynek. Az első díjátadásra 2007. április 11-én, a Networkshop konferencia nyitó ülésén, Egerben került sor. Négy kitüntetett részesült a díjban, köztük a hálózatra épülő alkalmazásokban nyújtott kiváló teljesítményéért dr. Mader Béla, a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárának főigazgatója, Egyesületünk elnöke.Egyéb pénzügyi források

Az Egyesület fő bevételi forrásai a tagdíjbevételen kívül a személyi jövedelemadó 1%-ából felajánlott összeg, a pályázati források, valamint a külső támogatások. Ez idő szerint az Egyesületnek – most már több éve – egyetlen aktív támogatója van, az ISZT, melynek nagyvonalú támogatása teszi lehetővé az Egyesület biztonságos munkáját.

Az Egyesület 2007-ben is részesült a 2006. évi személyi jövedelemadó 1%-ából felajánlott összegekből. 2007. évben az APEH-től kb. 741 eFt összeg folyt be az Egyesület számára (ez az eddig kapott legnagyobb összeg), amelyet beérkezett szövegeink minőségellenőrzésére valamint XML és LIT konverziókra fordítottunk.

Az 1% támogatás érdekében éltünk a hirdetési lehetőségekkel, újságban, Interneten, az e célt szolgáló ún. nonprofit honlapokon (http://www.niok.hu, http://www.adhat.hu) közzétettük az Egyesület adatait, támogatást kérve.

A MEK címoldalán korábban kialakított támogatási oldalon a MEK fejlesztése számára igyekszünk önkéntes felajánlásokat, támogatást gyűjteni többek között SMS vagy emelt díjas telefonok segítségével. Sajnos a támogatás reklámozására már nem maradt sok energiánk, ezért a tavaly befolyt támogatás minimális volt. Ezúton is megköszönjük tagjainknak, ha népszerűsítik, ajánlják ezt az oldalunkat. http://mek.oszk.hu/html/tamogatas.html

A pénzbeli támogatásokon kívül nagyszámú önkéntes segítő (tagok és nem egyesületi tagok egyaránt) munkája (szkennelés, szkennelt dokumentumok felajánlása, adminisztratív feladatok, pályázati munkák támogatása) segíti az Egyesület munkáját. Ugyancsak nagy segítséget jelent számos partnerintézmény, ezektől térítésmentesen kaptunk közzétételre, vagy technikai segítséget nyújtottak az Egyesületnek. Ezeket a nem pénzbeli támogatásokat nem tudjuk számszerűsíteni, de nélkülük az Egyesület nem folytathatná működését.Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

A MEK fejlesztésekről, projektekről a 2006. évben a MEK Egyesület tagjai az alábbi cikkeket publikálták, illetve az alábbi előadásokat tartották:


Konferenciák, előadások

Renkecz Anita: "A Magyar Sajtómúzeum" című projekt tervei. Előadás az Internet Fiesta 2007 keretében a Debreceni Városi Könyvtárban. 2007. március 19.
http://www.dbvk.hu/fiesta/?do=rendezveny
http://mek.oszk.hu/kiallitas/lazar/

Pásztor Gyula: ”INDIGO. Egy digitális gyűjtemény munkafolyamatai" előadás, NIIF Networkshop2007 konferencia, Eger, 2007. április 11.

Moldován István: "Fejlesztések, újdonságok az OSZK MEK Osztályán” előadás, NIIF Networkshop2007 konferencia, Eger, 2007 . április 11.
http://mek.oszk.hu/html/irattar/eloadas/2007/nws2007mi.ppt

Drótos László: "Internet archiválás a világban és Magyarországon” előadást, Miskolcon, II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárban, MKE Borsod Megyei Szervezete Olvasószolgálati Szekció "Középpontban a 'használó': a könyvtári szolgáltatások fejlesztésének lehetőségei" című konferencián 2007. április 24.
http://mek.oszk.hu/html/irattar/eloadas/2007/mia.ppt

Sudár Annamária: A Jeles napok című multimédiás oktatási segédanyag bemutatása- Az OSZK MEK egyik elektronikus szolgáltatása a gyakorlatban. Előadás a Budapesti Műszaki Főiskolán, "13. Multimédia az oktatásban" konferencia, 2007. augusztus 23-24.
http://www.bmf.hu/conferences/multimedia2007/
http://mek.oszk.hu/html/irattar/eloadas/2007/sudi_multim.ppt

Moldován István: Könyvtári digitális tartalmak az oktatási multimédiák számára - az OSZK elektronikus könyvtárának tartalomszolgáltatásai, előadás Budapesti Műszaki Főiskolán rendezték meg a "13. Multimédia az oktatásban" című konferenciát. 2007. augusztus 23-24.
http://www.bmf.hu/conferences/multimedia2007/
http://mek.oszk.hu/html/irattar/eloadas/2007/moldi-multim.ppt

Káldos János ""Világkönyvtár - Magyar Elektronikus Könyvtár" előadás a Mikes Tanulmányi Napokon, Elspeet (Hollandia) 2007. szeptember 29.
http://www.federatio.org/mikes3.html
http://mek.oszk.hu/html/irattar/eloadas/2007/mikes_mek.ppt

Moldován István "Az elektronikus könyvtárak az olvasók szolgálatában, avagy mit nyújt az OSZK a hálózaton" előadás Nyíregyházán, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban, "A könyvtáros és olvasó a változó világban" - Határon túli magyar könyvtárosok IX. továbbképzésén. 2007. október 11.
http://www.mzsk.hu/
http://mek.oszk.hu/html/irattar/eloadas/2007/mek-nyiregyhaza.ppt

Moldován István: "A papírtól a számítógépig, avagy miért digitalizálunk tulajdonképpen?" előadás Csíkszeredában, a Hargita Megyei Könyvtárban, az Erdélyi magyar könyvtárosok IV. vándorgyűlésén. 2007. október 12.
http://bibliohr.topnet.ro/
http://www.hhrf.org/hargitanepe/2007/okt/hn071012.htm#E15E12
http://mek.oszk.hu/html/irattar/eloadas/2007/csikszereda-mek.ppt

A BME Média Oktató és Kutató Központ, a Kitchen Budapest beszélgetést szervezett a közösségi archiválás jövőjéről, amelyen a MEK képviseletében Moldován István is részt vett. 2007. november 26.
http://mediaremix.hu/maganbunok-kozkonyvtarak-a-kozossegi-archivalas-jovoje-magyarorszagon.html


Cikkek, rádióinterjúk

Moldován Istvánnal Gaskó Balázs műsorvezető készített riportot az MTV2 Válaszd a tudást c. műsorában a MEK szolgáltatásáról, fejlesztéseiről, lehetőségeiről pl. a vakok számára. 2007. április 19.
http://www.hirado.hu/cikk.php?id=199830

Felkerült a MEK-be az 5000. digitális kiadvány:
Rátonyi G. Tamás: Már ötezer könyvet lehet ingyen letölteni [origo], 2007. július 24.
http://www.origo.hu/techbazis/internet/20070724-magyar-elektronikus-konyvtar-digitalizaltak-az-otezredik-konyvet-is.html

Moldován Istvánt Szilágyi Árpád kérdezte a Netidők számítógépes rádióműsorban a MEK-ről és web 2.0-ról a MEK-be felkerült 5000. elektronikus könyv kapcsán. 2007. augusztus 27.
http://www.netidok.hu/

Sudár Annamáriával beszélgetett az InfoRádióban a Nyugat centenáriuma alkalmából rendezendő szavalóverseny kapcsán Oláh András. 2007. szeptember 24.

A Civil Rádió "Láttató" című műsorában Szabó Béla István vendége volt Renkecz Anita Orsolya Ilona. A beszélgetés tárgya az Anita által indított és szerkesztett Sajtómúzeum honlap - , a magyar sajtótörténet, az OSZK helyzete, szerepe, tervei voltak. 2007. szeptember 06.
http://mek.oszk.hu/html/irattar/sajto//2007/civil.mp3

A Kossuth rádió keddi "Esti beszélgetés - tudományról" című műsorában Elek László beszélgetett Bodó Balázzsal (BME), Vaskó Péterrel (ELTE BTK) valamint Moldován Istvánnal digitális archívumokról, jogról, az Internet jövőjéről. 2007. 12. 12.
http://www.mr1-kossuth.hu/index.php/Esti-beszelgetes/Kozelet/Esti-beszelgetes.html
http://www.mr1-kossuth.hu/m3u/002fbe20_2464387.m3u


Oktatás

Káldos János: "A képalapú digitalizálás elmélete és gyakorlata" tutorial előadás, NIIF Networkshop2007 konferencia, Eger, 2007. április 10.

 

Budapest, 2008. május 23.

 

 

II. Pénzügyi beszámoló

Bejegyzési szám: 9024
Adóigazgatási azonosító szám: 18100277-2-41


Cím: 1827. Budapest, Budavári Palota F. épület
Dr. Mader Béla
képviselő

 

A 2007. évi mérleg
PDF formátumban: merleg2007.pdf

A 2007. évi eredménykimutatás
PDF formátumban: eredmeny2007.pdf

A 2007. évi közhasznúsági jelentés
PDF formátumban: kozhasznu2007.pdf

A 2007. évi tájékoztató adatok a kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetek részére
PDF formátumban: tajek2007.pdf