Bibliográfia

Allen, G. C.: A Short Economic History of Modern Japan (A modern japán rövid gazdaságtörténete). London, 1946.

Arberry, A. J.: The Legacy of Persia (Perzsia öröksége). Oxford, 1953.

Atiyah, Edward: The Arabs (Az arabok). London, 1955.

Atkinson, William C.: A History of Spain and Portugal (Spanyolország és Portugália történelme). London, 1960.

Bagchi, Prabodh Chandra: India and China: a Thousand Years of Cultural Relations (India és Kína: a kulturális kapcsolatok ezer éve) 2. kiad., New York, 1951.

Bearce, George D.: British Attitudes Towards India: 1784-1858 (A britek magatartása az indiaiakkal szemben). Oxford, 1961.

Bevan-Jones, . R. és L.: Woman in Islam (Nők az iszlám vallásban). Lucknow, 1941.

Blegen, C. W.: Troy (Trója). Cambridge, 1961.

Blyth, R. H.: Japanese Humour (Japán humor). Tokyo, 1957.

Brown, Benjamin H. (szerk.): The East and West Must Meet: A Symposium. (Keletnek és Nyugatnak találkoznia kell: konferencia) East Lansing, Michigan, 1959.

Bury, J. B., S. A. Cook és F. E. Adcock (szerk.): Cambridge Ancient History (Ókori történelem) Cambridge, 1926.

Carman, W. Y.: A History of Firearms (A lőfegyverek történelme). London, 1955.

Cazamian, Louis: The Development of English Humor (Az angol humor történelme). North Carolina, 1952.

Childe, V. Gordon: The Dawn of European Civilisation (Az európai civilizáció hajnala) 4. kiad.; London, 1947.

Close, Upton: The Revolt of Asia (Ázsia lázadása). New York, 1927.

Coke, Richard: The Arab's Place in the Sun (Az arabok helye a Nap alatt). London, 1929.

Collis, Maurice: The Great Within (A nagy odabent). London, 1941.

-----: Foreign Mud (Idegenek sara). London, 1946.

Cook, J. M.: Greek Settlement in the Easter Aegean and Asia Minor (A görögök letelepedése az Égei-tenger keleti vidékén és Kis-Ázsiában). Cambridge, 1961.

Coomaraswamy, Ananda K.: Indian Culture and English Influence (Indiai kultúra és angol hatás). New York, 1946.

-----: East and West (Kelet és Nyugat).

Cottrell, Leonard: Enemy of Rome (Róma ellensége). London, 1960

Cranmer-Byng, L.: The Vision of Asia (Ázsia látomása). London, 1947.

Curzon, George Nathaniel: Russia in Central Asia (Oroszország Közép-Ázsiában). London, 1889.

-----: Problems of the Far East (A Távol-Kelet problémái). London, 1894.

Daniel, Horman: Islam and the West: The Making of an Image (Az iszlám és a Nyugat: a kép kialakítása). Edinburgh, 1960.

Davis, S.: Race Relations in Ancient Egypt (A fajok viszonya az ősi Egyiptomban). London, 1951.

Dubs, Homer H.: A Roman City in Ancient China (Római város az ősi Kínában). London, 1957.

Eastern and Western World. Simposium of lectures delivered in Holland, 1951-52. (Kelet és nyugat világa. Hollandiában elhangzott előadások 1951-52). Előszó: S. Hofstra. Hága, 1953.

Easton, Stewart C.: The Heritage of the Past (A múlt öröksége). New York, 1955.

Edwardes, Michael: Asia in the European Age: 1498-1955 (Ázsia az európai korban: 1498-1955). London, 1961.

Fauconnier, Henri: The Soul of Malaya (Malájföld lelke). London, 1948.

Foulkes, Charles: The Gun-founders of England (Angol ágyúöntők). Cambridge, 1937.

Forbes, R. J.: Man the Maker: A History of Technology and Engineering (Az alkotó ember: a technológia és műszaki tudományok történelme). London, 1950.

Forster, E.M.: A Passage to India (Út Indiába). Ford. Göncz Árpád. Budapest, 1967.

Guary, Gerald de: Rulers of Mecca (Mekka urai). London, 1951.

Ghirshman, R: Iran. (Az ókori Irán). Ford. Molnár Ágnes. Budapest, 1985.

Gibbon Edward: The history of teh Decline and Fall of the Roman Empire. (A római birodalom hanyatlásának és bukásának története); Átd. Hegyessy Kálmán. Pest, 1858.

Goodwin, Astley J. H.: Communication Has Been Established (Létrejött az összeköttetés) London, 1937.

Gregory, J. W.: The Story of the Road (Az út története). London, 1938.

Grunebaum, G. W. von: Medieval Islam (Az iszlám a középkorban). Chicago, 1953.

Guénon, René: East and West (Kelet és Nyugat). Ford. William Massey. London, 1941.

Hall, A. R. l. Singer

Harden, Donald: The Phoenicians (A föníciaiak) London, 1962.

Hatano, Isoko és Ichiro: Mother and Son (Anya és fiú). Boston, 1962.

Hérodotosz: A görög-perzsa háború. Ford. Muraközy Gyula. Budapest, 1989.

Hogarth, D. G.: The Ancient East (Az ősi Kelet) London, 1914.

Holmyard, E. J. l. Singer

Homérosz: Iliász. Ford. Devecseri Gábor. Budapest, 1993.

-----: Odüsszeia. Ford. Devecseri Gábor. Budapest, 1993.

Honour, Hugh: Choniserie: The Vision of Cathay (Kínai tárgyak: látomás Kínáról). London, 1961.

Hornell, James: Water Transport: Origins and Early Development (Vízi szállítás: kezdetek és korai fejlemények). Cambridge, 1946.

Hsu, Francis L. K.: Americans and Chinese: Two Ways of Life (Amerikaiak és kínaiak: két életforma). New York, 1953.

Jarvis: Three Deserts (Három sivatag). London, 1936.

-----: Oriental Spotlight (Reflektorfényben a Kelet). London, 1937.

Khaldún, Ibn: An Arab Philosophy of History (Arab történetfilozófia); ford. Charles Issawi. London 1955.

Lawrence, T. E.: The Seven Pillars of Wisdom (A bölcsesség hét pillére). London, 1935.

-----: Oriental Assembly (Keleti gyűlés) London, 1939.

Lawton, Lancelot: Empires of the Far East (Távol-keleti birodalmak) 2 köt. London, 1912.

Lovat: Life of Sir Frederic Weld (Sir Frederic Weld élete).

MacKay, Ernest: Early Indus Civilizations (Korai Indus-menti civilizációk). London, 1948.

Maitra, S. K.: The Meeting of the East and the West in Sri Auribindo's Philisophy (Kelet és nyugat találkozása Sri Auribindo filozófiájában). Pondicherry, 1956.

Mallik, Mannath C.: Orient and Occident: A Comparative Study (Kelet és Nyugat: összehasonlító tanulmány). London, 1913.

Mumford, Lewis: The Story of Utopias: Ideal Commonwealths and Social Myths (Az utópiák története: eszményi nemzetközösségek és társadalmi mitoszok). London, 1923.

Mumford, Lewis: Art and Technics (Művészet és technológia). Oxford, 1952. London, 1923.

Mumford, Lewis: Technics and Civilization (Technológia és civilizáció). London, 1934.

Needham, Joseph: Science and Civilisation in China (Tudomány és civilizáció Kínában) 4 köt. Cambridge, 1954.

Nehru, Jawaharlal: Glimpses of World History (Pillanatok a világtörténelemből). London, 1942.

Neill, Desmond: Elegant Flower: First Steps in China (Elegáns virág: az első lépések Kínában). London, 1956.

Northrop, F. S. C.: The Meeting of East and West (Kelet és Nyugat találkozása). New York, 1946.

Oman, Sir Charles: The Art of War in the Middle Ages (A hadviselés művészete a középkorban). I. köt. London, 1924.

Owen, S. J.(szerk.): A Selection from the Despatches, memoranda and other papers relating to India, of the Marquess Wellesley. (Válogatás Wellesley márkinak, a térdszalagrend lovagjának Indiára vonatkozó jelentéseiből, előterjesztéseiből és más irataiból). Oxford, 1877.

Paleologue, Maurice: The Turning Point: Three Critical Years, 1904-1906 (A fordulópont: három kritikus év, 1904-1906). Ford. F. A. Holt. London, 1935.

Pallis, Marco: Peaks and Lamas (Csúcsok és lámák). London, 1940.

Pannikkar, K.M.: Asia and Western Dominance (Ázsia és a nyugati fölény). London, 1953.

Parkinson, C. Norchote: The Evolution of Political Thought (A politikai gondolkodás fejlődése). London, 1958.

-----: British Intervention in Malaya (Brit intervenció Malájföldön). Szingapúr, 1960.

Partington, J. R.: A History of Greek Fire and Gunpowder (A görögtűz és puskapor történelme). Cambridge, 1960.

Radhakrishnan: East and West: Some Reflections (Kelet és Nyugat: néhány megjegyzés). London, 1955.

Rhodius Apollónius: Argonauticon; Ford. Szabó István. Budapest, 1877.

Ridgeaway, William: The Origin and Influence of the Thoroughbred Horse (A telivér ló származása és hatása) Cambridge, 1905.

Riencourt, Amaury de: The Coming Caesars (A jövendő császárok). London, 1958.

Rostovtzeff, M.: The Social and Economic History of the Hellenistic World (A hellenisztikus világ társadalmi és gazdasági története). Oxford, 1941.

Rowland, Benjamin: Art in East and West (Kelet és Nyugat művészete). Cambridge, Massachusetts, 1954.

Saggs, L. H. W. F.: The Greatness That Was Babylon (Babilon, a nagyhatalom). London, 1958.

Sarton, George: History of Science (A tudomány története). Oxford, 1953.

Seltman, Charles: Wine in the Ancient World (A bor az ókori világban). London, 1957.

Sethna, K. D.: The Indian Spirit and the World's Future (Az indiai szellem és a világ jövője). Pondicherry, 1953.

Singer, C., E.J. Holmyard és A. R. Hall: A History of Technology (A technológia története) Oxford, 1954-58.

Sitwell, Osbert: Escape With Me! An Oriental Sketch-Book (Menekülj velem! Keleti vázlatfüzet). London, 1939.

Spalding, H. N.: Civilization in East and West (Civilizáció keleten és nyugaton). Oxford, 1939.

Spear, Percival: India: A Modern History (India modern történelme). Ann Arbor, Michigan, 1961.

Stark, Freya: Alexander's Path (Nagy Sándor útja) London, 1958.

Taylor, Edmond: Richer by Asia (Ázsiával gazdagabban). Boston, 1947.

Thomson, Ian: The Rise of Modern Asia (A modern Ázsia fölemelkedése). London, 1957.

Thuküdidész: A peloponnészoszi háború. Ford. Muraközy Gyula. Budapest, 1985.

Torr, L. Cecil: Ancient Ships (Ókori hajók) Cambridge, 1894.

Toutain, Jules: The Economic Life of the Ancient World (Az ókori világ gazdasági élete). Ford. M. R. Dobie, London, 1930.

Toy, Sidney: A History of Fortification (Az erődítmények történelme). London, 1955.

Trevelyan, G. O.: The Life and Letters of Lord Macaulay (Lord Macaulay élete és levelei). London, 1931.

Tsuji, Masanobu: Singapore: the Japanese Version (Szingapúr: a japán változat). London, 1962.

Turner, Ralph: The Great Cultural Traditions (A nagy kulturális hagyományok). I-II. köt. New York, 1941.

Van Straelen, H.: The Far East Must Be Understood (A Távol-Keletet meg kell érteni). London, 1945.

Ward, Barbara: The Interplay of East and West (Kelet és Nyugat kölcsönhatása). London, 1957.

Warmington, B.H:. Carthage (Karthágó) London, 1960.

Wellesley márki. l. Owen, S. J.

Wilson, John A.: The Burden of Egypt (Egyiptom terhe). Chicago, 1951.

Wint, Guy: The British in Asia (Az angolok Ázsiában). London, 1947.

Woodrooffe, Thomas: River of Golden Sand (Az arany homok folyója). London, 1936.

Wurtzburg, C. E.: Raffles of the Eastern Isles (Raffles a keleti szigeteken). London, 1954.

Wycherley, R. E.: How the Greeks Built Cities (Hogyan építettek városokat a görögök). London, 1949.

Xenophón: Anabaszisz; Ford. Fein Judit. Budapest, 1968.

Yahya, Ahmad Ibn: The Origins of the Islamic State (Az iszlám állam eredete). New York, 1916.

Zinkin, Maurice: Asia and the West (Ázsia és a Nyugat) London, 1951.Előző Tartalom