Jegyzetek


 1. G.N. Curzon, Problems of the Far East (London, 1898), 7.

 2. Homérosz: Iliász. Ford. Devecseri Gábor (Budapest, 1993).

 3. Károlyi Gáspár fordítása

 4. R. Ghirshman: Az ókori Irán. Ford. Molnár Ágnes (Budapest, 1985), 114. old.

 5. R. Ghirshman, i. m. 135. old.

 6. A Nílus 5589 km hosszú, a Jangce 5150 km, az Indus 2897 km.

 7. George Sarton: History of Science (A tudomány története; Oxford, 1953), 19. old.

 8. Hérodotosz, 365. old. A görög-perzsa háború; Ford. Muraközy Gyula (Budapest, 1989)

 9. I.m. 382-283. old.

 10. Ghirshman, i. m. 135. old.

 11. I.m. 134. old.

 12. Astley J. H. Goodwin: Communication Has Been Established (Létrejött az összeköttetés; London, 1937), 48. old.

 13. C. Singer, E.J. Holmyard és A. R. Hall: A History of Technology (A technológia története; Oxford, 1954-58), II. 753. old.

 14. Apollónius Rhodius Argonautikonja; Ford. Szabó István (Budapest, 1877), 114. old.

 15. Ralph Turner: The Great Cultural Traditions (A nagy kulturális hagyományok; New York, 1941), 235. old.

 16. Homérosz: Iliász. Devecseri Gábor fordítása. (Budapest, 1993),

 17. I.m. Tizedik ének.

 18. Hérodotosz: i.m. 71. old.

 19. Sir Charles Oman: The Art of War in the Middle Ages (A háború művészete / haditudományok a középkorban) London, 1924), I. 25.

 20. Hérodotosz, i.m. 128. old.

 21. Devecseri Gábor fordítása

 22. John A. Wilson: The Burden of Egypt (Egyiptom terhe; Chicago, 1951), 195- 98. old.

 23. S. Davis: Race Relations in Ancient Egypt (Faji kapcsolatok az ősi egyiptomban, London, 1951) 23. old.

 24. Homérosz: i.m. 19., 27., 110.,

 25. I.m. 95-96. old.

 26. Hérodotosz, i.m. 185. old.

 27. Jules Toutain: The Economic Life of the Ancient World (Az ókori világ gazdasági élete; ford. M. R. Dobie, London, 1930). 24. old.

 28. George Sarton: i.m. 107. old.-tól

 29. Homérosz: Odüsszeia; Ford. Devecseri Gábor (Budapest, 1993), 202-203. old.

 30. I.m. 221. old.

 31. Hérodotosz, i.m. 5. old.

 32. I.m. 6-7. old.

 33. I.m. 282. old.

 34. George Sarton, i.m. 222. old.

 35. Hérodotosz, i.m. 460-461. old.

 36. Hérodotosz i.m. 400. old.

 37. I.m. 649. old.

 38. Hérodotosz, i.m. 123. old.

 39. I.m. 97. old.

 40. Hérodotosz, i.m. 71. old.

 41. Xenophón: Anabaszisz; Ford. Fein Judit (Budapest, 1968), 101-102. old.

 42. D. G. Hogarth: The Ancient East (Az ősi Kelet, London, 1914). 183. old.

 43. William Ridgeaway: The Origin and Influence of the Thoroughbred Horse (A telivér ló származása és hatása, Cambridge, 1905) 302. old.

 44. Xenophón, i.m. 119-120. old.

 45. Stewart C. Easton: The Heritage of the Past (A múlt öröksége, New York, 1955) 272. old.

 46. Freya Stark: Alexander's Path (Nagy Sándor útja, London, 1958). 113. old.

 47. Turner, i.m. 597. old.

 48. Hogarth, i.m. 231. old.

 49. Charles Seltman: Wine in the Ancient World (A bor az ókori világban; London, 1957).

 50. Hérodotosz, i.m. 9. old.

 51. Davis, i.m. 106. old.

 52. Stark, i.m. 201. old.

 53. I.m. 209. old.

 54. Stark, i.m. 54. old.

 55. Jules Toutain, i.m. 90-93. old.

 56. S. Davis, i.m. 54. old.

 57. B.H. Warmington, Carthage (Karthágó, Budapest, 1967), 146-47. old.

 58. Ralph Turner, i.m. I. 494. old.

 59. Jules Toutain, i.m. 188. old.

 60. L. Cecil Torr: Ancient Ships (Ókori hajók; Cambridge, 1894) 113- 14. old.

 61. L. Donald Harden: The Phoenicians (A föníciaiak; London, 1962), ábrák és illusztrációk.

 62. V. Gordon Childe: The Dawn of European Civilisation (Az európai civilizáció hajnala; 4. kiad.; London, 1947) 225. old.

 63. V. Gordon Childe, i.m. 245. old.

 64. R. Ghirsman, i.m. 213-214. old.

 65. I.m. 223. old.

 66. I.m. 224. old.

 67. I.m. 226. old.

 68. Homer H. Dubs: A Roman City in Ancient China (Római város az ősi Kínában; London, 1957) 23. old.

 69. Ghirshman, i.m. 214. old.

 70. M. Rostovtzeff: The Social and Economic History of the Hellenistic World (A hellenisztikus világ társadalmi és gazdasági története; Oxford, 1941), II., 1218.

 71. Astley J. H. Goodwin, i.m. 201. old.

 72. Turner, i.m. II. 912-től

 73. Freya Stark, i.m. 49. old.

 74. Gibbon Edvárd: A római birodalom hanyatlásának és bukásának története; Átd. Hegyessy Kálmán (Pest, 1858). II. köt. XXIV. fej. 38. old.

 75. I.m. VI. köt. 53. fej.

 76. Ghirsman, i.m. 289. old.

 77. Bury et al. (szerk.): Cambridge Ancient History (Ókori történelem; Cambridge, 1926), V. 538. old.

 78. Maurice Zinkin: Asia and the West (Ázsia és a Nyugat: London, 1951), 10. old.

 79. I.m. 22. old.

 80. Turner, i.m. II. 786. old.

 81. Prabodh Chandra Bagchi: India and China: a Thousand Years of Cultural Relations (India és Kína: a kulturális kapcsolatok ezer éve; New York, 2. kiad., 1951), 119. old.

 82. Joseph Needham: Science and Civilisation in China (Tudomány és civilizáció Kínában; Cambridge, 1954), I. 241.

 83. Radhakrishnan: East and West: Some Reflections (Kelet és Nyugat: néhány gondolat / megjegyzés; London, 1955), 67. old.

 84. I.m. 68. old.

 85. Ralph Turner, i.m. II. 1276. old.

 86. Gibbon, i.m. XX. fej.

 87. Charles Oman, i.m. I. 204.

 88. Sidney Toy: A History of Fortification (Az erődítmények története; London, 1955), 56. old.

 89. Stark, i.m. 45. old.-tól

 90. Ibn Khaldun: An Arab Philosophy of History (Arab történetfilozófia; ford. Charles Issawi; London 1955), 57. old.

 91. T. E. Lawrence: Oriental Assembly (Keleti gyűlés; London, 1939), 87. old.

 92. William Ridgeaway: The Origin and Influence of the Thoroughbred Horse (A telivér ló származása és hatása; Cambridge, 1905), 213. old.

 93. A. J. Arberry: The Legacy of Persia (Perzsia öröksége; Oxford, 1953), 293. old.

 94. Oman, i.m. 137. old.

 95. Ridgeway, i.m. 498. old.

 96. Gibbon, i.m. XIV. old.

 97. L. Cranmer-Byng: The Vision of Asia (Ázsia látomása; London, 1947), 141. old.

 98. I.m. 144. old.

 99. Joseph Needham: Science and Civilisation in China (Tudomány és civilizáció Kínában; Cambridge, 1954), I. 240. old.

 100. Jarwis: Three Deserts (Három sivatag; London, 1936), 143. old.

 101. Stark, i.m. 45. old.

 102. L. H. W. F. Saggs: The Greatness That Was Babylon (Babilon, a nagyhatalom; London, 1958), 48-49. old.

 103. C. Norchote Parkinson: The Evolution of Political Thought (London, 1958), 48-49. old.

 104. Gerald de Gaury: Rulers of Mecca (Mekka urai, London, 1951)

 105. L. Cranmer-Byng, i.m. 83. old.

 106. Richard Coke: The Arab's Place in the Sun (Az arabok helye a Nap alatt; London, 1929), 52. old.

 107. Jarvis, i.m. 150. old

 108. Ibn Khaldun: An Arab Philosophy of History (Arab történetfilozófia; ford. Charles Issawi; London 1955), 57. old.

 109. Jawaharlal Nehru: Glimpses of World History (Bepillantás a világtörténelembe; London, 1942), 179. old.

 110. Gibbon, i.m. XLV. fej.

 111. Ibn Khaldun, i.m. 53. old.

 112. Ahmad Ibn Yahya: Origin of the Islamic State (Az iszlám állam eredete; New York, 1916), I. 439.

 113. I.m. II. 217.

 114. Dzsavahavlal Nehru: Glimpses of World History (Pillanatok a világtörténelemből, London, 1942) 179. old.

 115. L. Cranmer-Byng, i.m. 187. old.

 116. I.m. 111. old.

 117. T. J. Arberry (szerk.), i.m., idézet D. Barrett-től, 138. old.

 118. Michael Edwardes: Asia in the European Age: 1498-1955 (Ázsia az európai korban: 1498-1955; London, 1961), 44. old.

 119. Michael Edwardes, i.m. 45. old.

 120. Lancelot Lawton: Empires of the Far East (Távol-keleti birodalmak; London, 1912), I. 246. old.

 121. Amaury de Riencourt: The Coming Caesars (A jövendő császárok; London, 1958), 278. old.

 122. George D. Bearce: British Attitudes Towards India: 1784-1858 (A britek magatartása az indiaiakkal szemben; Oxford, 1961), 39. old.

 123. Bearce, i.m. 124-125. old.

 124. S. J. Owen (szerk.): A Selection from the Despatches, memoranda and other papers relating to India, of the Marquess Wellesley, K.G. (Válogatás Wellesley márkinak, a térdszalagrend lovagjának Indiára vonatkozó jelentéseiből, előterjesztéseiből és más papírjaiból; Oxford, 1877) 630., 773. old.

 125. G. O. Travelyan: The Life and Letters of Lord Macaulay (Lord Macaulay élete és levelei; London, 1931), I. 291.

 126. Bearce, i.m. 159. old.

 127. Mammnath C. Mallik: Orient and Occident: A Comparative Study (Kelet és Nyugat: összehasonlító tanulmány; London, 1913). 51. old.

 128. Mallik, i.m. 3. old.

 129. Maurice Zinkin, i.m. 40. old.

 130. Charles Ffoulkes: The Gun-founders of England (Angol ágyúöntők; Cambridge, 1937). L. még W. Y. Carman: A History of Firearms (A lőfegyverek története; London, 1955).

 131. 1690-es katonai szabályzat.

 132. Kipling: A hét tenger (Tandori Dezső fordítása, 1896)

 133. C. Northcote Parkinson: British Intervention in Malaya (Brit intervenció Malájföldön; Singapore, 1960), 45. old.

 134. Joseph Nedham, i.m. III. 153. old.-tól

 135. Lewis Mumford: Technics and Civilization (Technológia és civilizáció, (London, 1934), 133. old.

 136. Rudyard Kipling, 1899. Tandori Dezső fordítása.

 137. Northcote Parkinson: The Evolution of Political Thought (A politikai gondolkodás kialakulása; London, 1958). 20. old.

 138. C. E. Wurtzburg: Raffles of the Eastern Isles (Raffles a Keleti-szigetekről London, 1954). 634. old.

 139. Lovat: Life of Sir Frederic Weld (Sir Frederic Weld élete), 312. old.

 140. Mallik, i.m. 183. old.

 141. G. N. Curzon: Problems of the Far East (A Távol-Kelet problémái; London, 1894), 2. old.

 142. I.m. 2-3. old.

 143. I.m. 221. old.

 144. I.m. 337-338. old.

 145. I.m. 259. old.

 146. I.m. 406. old.

 147. Masanobu Tsuji: Singapore: the Japanese Version (Szingapúr: a japán változat; London, 1962). 306. old.

 148. Maurice Paleologue: The Turning Point: Three Critical Years, 1904-1906
  (A fordulópont: három kritikus év, 1904-1906, London, 1935).

 149. I.m. 36. old.

 150. Curzon, i.m. 426. old.

 151. Lancelot Lawton: Empires of the Far-East (Távol-keleti birodalmak; London, 1912). I, 701. old.

 152. I.m. II. 800. old.

 153. Nehru, i.m. 835. old.

 154. Amaury de Riencourt, i.m. 213., 296. old.

 155. Francis L. K. Hsu: Americans and Chinese: Two Ways of Life (Amerikaiak és kínaiak: két életforma; New York, 1953), 441. old.

 156. Zinkin, i.m. 89. old.

 157. K. D. Sethna: The Indian Spirit and the World's Future (Az indiai szellem és a világ jövője; Pondicherry, 1953), 76. old.

 158. L. V. R. és L. Bevan Jones: Woman in Islam (Nők az iszlám vallásban; Lucknow, 1941), 108-32. old.

 159. L. Cranmer-Byng, i.m. 157. old.

 160. I.m. 23. old.

 161. K.M. Pannikkar: Asia and Western Dominance (Ázsia és a nyugati fölény / dominancia; London, 1953). 445. old.

 162. Benjamin H. Brown (ed.): The East and West Must Meet. A Symposium (Michigan, 1959)

 163. I.m. 89. old.

 164. S. K. Maitra: The Meeting of the East and the West in Sri Auribindo's Philosophy (Kelet és nyugat találkozása Sri Auribindo filozófiájában, Pondicherry, 1956), 55. old.

 165. Edmond Taylor: Richer by Asia (Ázsiával gazdagabban; Boston, 1947). 176. old.

 166. Marco Pallis: Peaks and Lamas (Csúcsok és lámák; London, 1940). 210. old.

 167. Stark, i.m. 19. old.

 168. L. Cranmer-Byng, i.m. 11. old.

 169. Edwardes, i.m. 239. old.

 170. Lewis Mumford: Art and Technics (Művészet és technológia; Oxford, 1952), 30. old.

 171. I.m. 128. old.

 172. H. N. Spalding: Civilization in East and West (Civilizáció keleten és nyugaton; Oxford, 1939), 322. old.

 173. Edmond Taylor, i.m. 430. old.

 174. Maurice Collis: The Great Within (A nagy belvilág; London, 1941), 327. old.

 175. Upton Close: The Revolt of Asia (Ázsia lázadása; New York, 1927), 232. old.

 176. Lancelot Lawton, i.m. 810. old.

 177. Edwardes, i.m. 235. old.

 178. Upton Close, i.m. 232. old.

 179. Homérosz Iliász. Ford. Devecseri Gábor (Budapest, 1993)Előző Tartalom Következő