Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
22689 dokumentum

Rövid magyar krónika / Pethő Gergely

Magyar történelem 1526 előtt, Magyar történelem 1527-1790, Európai országok történelme
magyar történelem, hadtörténet, uralkodó, Magyarország

"Igy irattya vala pedig magát Atila: Én vagyok az Atilá, Isten akarattyából az Bendeguznak fia, a' nagy Nemrothnak onokája, ki föl-neveltettem Engádiában, Magyaroknak, Medusoknak, Gottusoknak, Gepidáknak Királya, e' világnak fejedelme, és Istennek Ostora."

URL: http://mek.oszk.hu/23100/23165  2022-07-04

Arad és a Balkán / Szávay Zoltán

Külgazdaság, Magyar külpolitika, Szállítás, anyagmozgatás, Út- és vasútépítés, Vízépítés
külkereskedelem, kereskedelempolitika, fejlesztési politika, teherszállítás, közlekedésépítés, közlekedésügy, Magyarország, Arad, Temesvár, Balkán, 1910-es évek, Osztrák-Magyar Monarchia időszaka

"Északmagyarország és Keletmagyarország egyenes utja a Balkán felé Aradon át huzódik és igy igyekeznünk kell, hogy ezen az utvonalon gyors és közvetlen összeköttetés létesüljön. Az aldunai áthidalás és a kassa-temesvári tranzverzális vonal tehát kölcsönösen kiegészitik egymást."

URL: http://mek.oszk.hu/23100/23159  2022-07-04

Quelle & Deutung VI : Beiträge der Tagung Quelle und Deutung VI am 27. November 2019 / szerkesztő Sára Balázs

Könyv- és írástörténet, Egyéb történeti segédtudományok, Társadalomtörténet
régi kézirat, kézirattan, írástörténet, filológia, kultúratörténet, művelődéstörténet, germanisztika, Ausztria, Szepesség, középkor, újkor

"In künstlerischer Hinsicht trennen Andachtsbuch und Trojaroman jedoch Welten: Die 46 Passionsbilder sind augenscheinlich unselbständige Arbeiten, die zudem recht nachlässig ausgeführt wurden. Nicht nur die Anlage der Figuren lässt zu wünschen übrig, auch der Farbauftrag ist eigentümlich und unprofessionell."

URL: http://mek.oszk.hu/23100/23158  2022-07-04

Higgyem vagy tudhatom is? : A vallástól a humanista erkölcsig / Álló Géza

Vallásfilozófia, Erkölcs, etika, Keresztény vallások
hit, vallásfilozófia, vallási erkölcs, kereszténység, humanizmus

"Boldogok akkor leszünk, ha értelmesen élünk. Értelmes csak az erkölcsös élet lehet, ám a vallások erkölcsi szabályai ehhez nem elegendők, mert a boldogság nem állapot, hanem az út, amelyen járva keressük a válaszokat, és ebben segítenek a humanista erkölcs normái."

URL: http://mek.oszk.hu/23200/23224  2022-07-04

Ásványtan felsőbb tanításra és gyakorlati használatra / Szabó József

Geokémia, ásványtan, Tudománytörténet, Általános és szervetlen kémia
ásványtan, kristályfizika, kristálykémia

"A spektroskoppal vizsgálva színes ásványokat, néha azt találjuk, hogy azok a fehérfény bizonyos színsugarait nem bocsátják keresztül és ennél fogva fekete sávok támadnak a nap spektrumában, melyek az anyag természete szerint egymástól külömböznek s absorpcio-sávoknak mondatnak."

URL: http://mek.oszk.hu/23100/23153  2022-07-01

Életutam emlékei : Memoár = The quilt of my life : memoir / Solymosi J. László ; fordító Feimer Ágnes

Kortárs magyar irodalom
emigráns, menekült, 1956-os forradalom, magyar irodalom, memoár, Nagytétény, Egyesült Államok, 20. század

"Nagytétényben más volt az élet. Itt élte át családom az 1956-os forradalmat, és családunk férfitagjai - apa, János és én - innen indultak az életük hátralévő részét meghatározó útra. Apát bíróság elé állították, és tizenöt év börtönre ítélték. János december 25-én menekült el, én pedig 1957. január 12-én."

URL: http://mek.oszk.hu/23200/23222  2022-07-01

Kertedben / Drippey Béla ; illusztrátor Drippey Béla

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, vallásos irodalom, 21. század

"Mennyire féltetted kerted előttem
Hányszor álltam ajtaja előtt
Mire óvatos léptekkel beléphettem"

URL: http://mek.oszk.hu/23200/23221  2022-07-01

Szent István diplomáciája : Történelmi tanulmány / Horváth Jenő

Magyar történelem 1526 előtt, Magyar külpolitika, Politikatörténet
államalapítás, belpolitika, külpolitika, diplomáciatörténet, honfoglalás, magyar történelem, István (Magyarország: király), I., Szent (970 k.-1038), Magyarország, 10. század, 11. század

"Szent István házasságától (995) és trónralépésétől (997) kezdve a nyugati orientáció híve volt. Nemcsak a Karolingokhoz számított felesége, Gizella bajor hercegnő útján, de lélekben is csatlakozott ahhoz a nyugati Karoling közösséghez, amely fölött akkor a clunyóta mozgalom szelleme uralkodott."

URL: http://mek.oszk.hu/23100/23151  2022-06-30

Devizahitel : A bíró szóbeli indoklása és a valóság / Szabó József

Pénzügy, bankügy, Igazságügy általában, Gazdasági jog, Gazdasági bűnözés
deviza, bankügylet, hitelügy, jogeset, gazdasági csalás, pénzügyi bűncselekmény, igazságszolgáltatás, bírósági eljárás, perirat, Magyarország, 21. század, ezredforduló

"A bíróság, mivel egyáltalán nem törekedett megismerni a felek eltérő álláspontját, egy teljesen téves megállapítást is tett: «CHF árfolyam erősödés esetén nem tudott volna teljesülni» - miközben pontosan fordítva, CHF-gyengülésre, vagyis forint-erősödéssel számolt alperes."

URL: http://mek.oszk.hu/23200/23220  2022-06-30

Az Országos Széchényi Könyvtár magyar nyelvű újkori kötetes kéziratainak katalógusa

Katalógusok, Művelődéstörténet, Könyvtártörténet
kézirat-katalógus, könyvkultúra, művelődéstörténet, könyvtártörténet, nemzeti könyvtár, Országos Széchényi Könyvtár (Budapest)

"«Egri Fodor Samuelnek Iegyzése Károlyi Susanna Fejedelem-Aszszony, Bethlen Gábor Erdélyi Fejedelem Hitvesének Temetéséről. In Anno 1620 ...»
18. sz.-i másolat. 6 f. 363 x 217 mm. - Poss.: Comes Rhédey, OSZK - Megjegyzés a kézirat végén: «Excerpta per Samuelem Fodor de Eger ex Veris Typis Mandatis Originalibus.»"

URL: http://mek.oszk.hu/23200/23215  2022-06-30

Mezővárosok a Dél-Alföldön = Market towns on the Southern Part of the Hungarian Great Plain / szerkesztő Erdész Ádám, Halmágyi Miklós

Helytörténet, helyismeret, Levéltári kutatás, Művelődéstörténet
mezőváros, várostörténet, helytörténet, jogtörténet, mártír, művelődéstörténet, oklevél, történelmi forrás, Mauríciusz, Szent (Kr. u. 3. sz.), Maróti János (136?-1450?), Gyula, Dél-Alföld, Magyarország, középkor, reformkor

"1419. június 19-én, Kassán kelt az az oklevél, mely Gyulát első ízben nevezi oppidumnak, vagyis mezővárosnak. Az okiratot Zsigmond király állíttatta ki Kassán. A szöveg fogalomhasználata nem egységes, hiszen egyik ponton possessio-nak, vagyis birtoknak (vagy falubirtoknak) minősíti Gyulát, másutt pedig oppidum-nak."

URL: http://mek.oszk.hu/23200/23218  2022-06-29

Izabrane pjesme / Halmosi Sándor ; fordító Sofija Sotirovski; szerkesztő Žarko Vučinić

Kortárs magyar irodalom, Magyar irodalom idegen nyelven
magyar irodalom, 21. század

"Ako mislim na tebe,
Jezero postaje glatko.
Ako mislite na mene,
Postaje uznemireno."

URL: http://mek.oszk.hu/23200/23217  2022-06-29

Minden gyerek számít / Ritók Nóra, L. ; szerkesztő Kindl Márta

Alsófokú oktatás, Oktatáspolitika, oktatásügy, Pedagógiai módszerek, Kisebbségek
szegregáció, esélyegyenlőtlenség, felzárkóztatás, cigányság, művészeti nevelés, pedagógia, közoktatás, oktatási rendszer, oktatáspolitika, Magyarország, 21. század

"Az elmúlt húsz év átfogja a gyerekszegénység ellen küzdő alapítványunk, az Igazgyöngy Alapítvány indítását, felépítését, hálózatokba történő beépülését, egyre tudatosabb fejlesztését... Talán a legfontosabb az volt, amit meg kellett értenem, hogy a szegénység csak társadalmi beágyazottságában értelmezhető, és így kell keresni a megoldásokat is."

URL: http://mek.oszk.hu/23200/23216  2022-06-29                tovább...

 

 

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Szent György tér 4-5-6.

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
http://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális-
tartalom-fejlesztési és
-szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2022.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom