8. PROTESTÁNS HITVITÁZÓ-TEOLÓGIAI IRODALOM


FEJEZETEK

A 17. század első évtizedeinek protestáns egyházi irodalmában a legnépszerűbb műfaj a vitairat, melyet igen nagy számban írtak részben a katolikusok, részben egymás ellen. Az előbbi típus az értékesebb, bár – egy-két kivételtől eltekintve – nem irodalmi színvonala, hanem ama pozitív politikai funkciója révén, amely az előretörő ellenreformációval polemizáló műveknek akaratlanul is osztályrészül jutott. A protestáns prédikátori réteg képviselői Bocskay és Bethlen politikája mellett mozgósítanak még látszólag teljesen elvont teológiai műveikkel is, másrészt – főleg a reformátusok – többé-kevésbé következetesen szolgálják ezekkel a mezővárosi polgárosodás érdekeit, természetesen a heidelbergi fogantatású ortodoxia keretei között.